Bayi Başvuru Aydınlatma Metni

BAYİ BAŞVURU FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında Işıktepe OSB. Mah. 75. Yıl Bulvarı 2. Sokak No. 4 Nilüfer, BURSA adresine mukim Bestherm İklimlendirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.ferroli.com.tr adresinde bulunan Bayi Başvuru Formu sayfasındaki formun doldurulması ile şirketimizin bayisi olmak için başvurmaktasınız. Bu başvuru kapsamında kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Başvuru formu ile Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta, adres), Finans (Firma bilgileri, faaliyet alanı bilgileri, satılan ürün bilgileri, açıklama) kategorilerindeki kişisel verileriniz Bayilik Başvurusu talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması ve Bayilik Başvurunuzun değerlendirilmesi ve açık rızanızın olması durumunda ise telefon ve e-posta verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi (Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi) amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.ferroli.com.tr internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği durumlarda (tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi) ise açık rızanıza dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla sadece işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI
Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde yer alan şartlar dahilinde servislerimiz, bayilerimiz ve şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren durumlarda hizmet aldığımız üçüncü kişi kuruluşlarla yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepe OSB. Mah. 75. Yıl Bulvarı 2. Sokak No. 4 Nilüfer, BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.