Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme


Sizlere bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince yapılmaktadır. Madde hükmü gereği “Veri sorumlusunun Aydınlatma yükümlülüğü” çerçevesinde kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenmesi ve aktarım amacı ile ilgili olarak ve aynı kanunun 11. maddede yer alan haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Ferroli Isıtma ve Klima Sistemleri San. Tic. ve Servis A.Ş. tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak Ferroli, kişisel verilerinizin alınması, işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta ve bu hususta büyük hassasiyet göstermektedir.

Ferroli olarak, ürün ve hizmetlerin sunumunda kullanmak için doğrudan Ferroli’ye ya da Ferolli’nin bayi, yetkili satıcı ve servislerine, Ferroli’nin işbirliği içerisinde olduğu çözüm ortaklarına, Ferroli’nin destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Ferroli’nin sahibi olduğu ya da hizmet aldığı Çağrı Merkezi’yle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri imzalanırken, iletmiş olduğunuz her türlü Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Kanunun 4/2 Maddesi sayılan “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.” İlkelerine uygun olarak işlenecek ve yine aynı maddede d bendinde yer alan “İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.” İlkesine uygun olarak korunacaktır.

Kişisel verileriniz ile, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ifası için gerekli süreçlerin işletilmesi ve uygulanması ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir. Çağrı merkezimiz, yazılı iletişim kanallarımız, resmi web sayfamız, iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

Belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen yollarla mevzuata uygun şekilde toplanıp işlenen kişisel verileriniz, yine mevzuatta yer alan güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlara, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilecek ve aktarabilecektir. Veri paylaşımıyla; ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@ferroli.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle ulaşabilirsiniz.

FERROLİ ISITMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SANAYİİ TİCARET VE SERVİS A.Ş.

İLETİŞİME GEÇİN

Sizlere daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için teşekkür, eleştiri ve önerilerinizi bizimle paylaşın.Her bir başvurunuz titizlikle incelenerek, sizlere daha iyi hizmet sunmak için sürdürdüğümüz çalışmalarda bizlere ışık tutacaktır.